Instalacja sieci oddziałów jednym kliknięciem

4 pkt
Paweł Kowalczyk napisał/a o
Comarch Retail
Comarch Retail artykułów: 59

Comarch ERP Altum
Comarch ERP Altum artykułów: 69

Comarch ERP Altum

6 lat temu

Najnowsza wersja aplikacji Comarch ERP Auto Update dostarcza użytkownikom zmodyfikowaną wersję funkcji pozwalającej na instalację nowej wersji aplikacji Comarch ERP Altum i Comarch ERP Mobile na oddziałach z poziomu agenta głównego. Wersje wcześniejsze pozwalały na tego typu akcję, jednakże była ona pracochłonna, ponieważ wymagała wywołania akcji na każdym z oddziałów z osobna. Wersja 6.1 wprowadza możliwość wykonania dowolnej akcji dla wszystkich wybranych przez użytkownika oddziałów.

Rysunek 1. Widok struktury agentów podrzędnych

Dzięki dodaniu widocznych na rysunku 1 pól wyboru możliwe jest szybkie zaznaczenie wszystkich komponentów danego produktu dostępnych w sieci (znacznik 1), konkretnych oddziałów (znacznik 2) lub konkretnego produktu na danym oddziale w przypadku, gdy skonfigurowany jest więcej niż jeden produkt (znacznik 3).

Po dokonaniu wyboru użytkownik ma możliwość wykonania jednej z widocznych w menu wstążki akcji:

  • Pobierz,
  • Instaluj,
  • Przywróć,
  • Odinstaluj.

Po zakończeniu akcji dla każdego z oddziałów wyświetlany jest stosowny komunikat z informacją o zakończeniu akcji bądź błędzie.


Należy zwrócić uwagę na to, że o ile akcje instalacji, przywrócenia poprzedniej wersji i dezinstalacji odbywają się niezależnie na wszystkich zaznaczonych oddziałach (mogą być wykonane jednocześnie), o tyle pobieranie jest wykonywane równolegle dla tylu oddziałów, dla ilu zostało to zdefiniowane w konfiguracji (domyślnie dla dwóch). Dodatkowo wysyłanie wersji na kolejne poziomy w poszczególnych gałęziach struktury oddziałów jest od siebie całkowicie niezależne.

W przypadku, gdy użytkownik posiada dokładną wiedzę na temat struktury sieci oraz prędkości łącza pomiędzy poszczególnymi oddziałami może zmodyfikować tę wartość tak, aby zapewnić optymalny czas przesyłania danych.

Poniżej przedstawiono przykładową strukturę oddziałów i prędkość łącza dla nich). Literami U i D oznaczono na rysunku maksymalną dostępną prędkość wysyłania centrali(U - upload) i pobierania oddziałów (D - download).

Maksymalną ilość otwartych połączeń dla agentów podrzędnych (n) powinna wyznaczać następująca zależność pomiędzy prędkością pobierania a wysyłania:

  • w przypadku, gdy każdy z oddziałów posiada takie samo łącze:

  • w przypadku, gdy oddziały posiadają różne prędkości łącza dla dowolnie wybranych n oddziałów:

Przedstawiona zależność oznacza, że w celu optymalnego działania sieci, prędkość wysyłania danych z centrali powinna być większa bądź równa sumie prędkości pobierania danych na oddziałach.

Dla przedstawionego na rysunku 4 przykładu, maksymalna liczba otwartych połączeń dla agentów podrzędnych wynosi 5.

Zachęcamy do korzystania z nowych funkcji Comarch ERP Auto Update!

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł