Proces Workflow Kalkulacja ceny dla jednostki podstawowej na podstawie jednostki pomocniczej

2 pkt
Piotr Tomasiak napisał/a o
BPM
BPM artykułów: 12

Comarch ERP Altum
Comarch ERP Altum artykułów: 69

Comarch ERP Altum

6 lat temu

W wersji 6.1 na potrzeby klientów francuskich został udostępniony proces Kalkulacja ceny dla jednostki podstawowej na podstawie jednostki pomocniczej.


Proces stanowi uzupełnienie funkcjonalności cenników dla jednostek pomocniczych w systemie Comarch ERP Altum. Ma on zastosowanie w sytuacji, gdy zdefiniowano tylko ceny w jednostce pomocniczej, a operacje na artykule wykonywane są zarówno w jednostce pomocniczej jak i w jednostce podstawowej.

W systemie można określać ceny artykułów zarówno w jednostce podstawowej jak i w jednostce pomocniczej. Niemniej jednak przy pobieraniu cen na dokument system przelicza ceny tylko z jednostki podstawowej na jednostkę pomocniczą. W związku z tym, przy operacjach w jednostkach podstawowych konieczne jest zdefiniowanie cen dla tych jednostek. Celem procesu będzie automatyzacja operacji definiowania cen dla artykułu w jednostce podstawowej na podstawie ceny określonej przez użytkownika dla jednostki pomocniczej.
Proces będzie uruchomiany na zapisie cennika, wskazanego w parametrach startowych procesu lub artykułu, jeżeli z poziomu artykułu zmodyfikowano określony cennik. Dostępna będzie również opcja uruchamiania procesu ręcznie, po zaznaczeniu cennika lub typu ceny, dla których proces powinien wykonać aktualizację cen. Działanie procesu będzie polegało na obliczaniu w oparciu o przelicznik jednostki pomocniczej, ceny artykułu oraz punktów w jednostce podstawowej i dodawaniu tej ceny oraz punktów do aktualizowanego cennika lub modyfikacji dotychczasowych zapisów. Proces po uruchomieniu weryfikuje ceny artykułów w jednostkach pomocniczych i jeżeli w tym samym cenniku dla tych samych artykułów nie ma zdefiniowanych cen w jednostkach podstawowych, to proces aktualizuje cenniki o ceny w jednostkach podstawowych. Proces aktualizuje również zapisy w cenniku dla jednostek podstawowych w wyniku modyfikacji przez użytkownika cen dla jednostek pomocniczych.

Reasumując mamy 3 sposoby uruchomienia procesu:


1. Dodanie/Modyfikacja ceny artykułu dla jednostki pomocniczej na karcie artykułu i kliknięcie na zapis karty (poniżej przykład aktualizacji ceny dla konkretnej partii artykułu):

Wynikiem będzie dodanie ceny w jednostce podstawowej zgodnie z przelicznikiem jn.:2. Dodanie/modyfikacja ceny dla jednostki pomocniczej bezpośrednio w cenniku i kliknięcie na zapis cennika jn.:Po wykonaniu procesu wyniki są następujące:3. Ręczne uruchomienie procesu podając id typu ceny, id konkretnych cenników lub id artykułów. Możemy je wybrać za pomocą kontekstu, który po kliknięciu w przycisk Wybierz przeniesie nas do konkretnej listy w celu wybrania odpowiednich danych. Możemy również z tego poziomu wybrać czy kalkulacja ma nastąpić na podstawie ceny netto czy brutto. Proces można również uruchomić z listy cenników/artykułów lub typów ceny.

Ponadto do skrzynki zadań użytkownika, który uruchomił proces trafia informacja:Uwaga! Proces nie uruchamia się na zapisie cennika/artykułu, jeżeli użytkownik modyfikujący cenę jest użytkownikiem, na którego uruchomiono usługę Workflow Server. Powyższe ograniczenie jest konieczne aby zapobiec zapętleniu procesu. Proces uruchamia się na zdarzeniu: zapis cennika/artykułu, a w ramach procesu wykonywana jest właśnie operacja zapisu cennika, dlatego dla rozróżnienia zdarzenia wprowadzono warunek na użytkownika wykonującego operację zapisu.


W przypadku stosowania kilku jednostek pomocniczych dla artykułu, dla poprawnego działania procesu zaleca się tworzenie odrębnych cenników dla każdej jednostki pomocniczej.
Jeżeli proces miałby być uruchamiany tylko ręcznie należy odznaczyć domyślne zdarzenia startowe w definicji procesu.
Dla optymalnej pracy procesu zaleca się wybranie opcji Brak lub Ogólny w profilu śledzenia.

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł