REGULAMIN COMARCH ERP SPOŁECZNOŚĆ

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki korzystania z Serwisu COMARCH ERP SPOŁECZNOŚĆ dostępnego pod adresem www.spolecznosc.comarch.pl którego administratorem jest Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000057567 (zwaną dalej Comarch). Wysokość kapitału zakładowego Comarch wynosi 8.133.349,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości, numer NIP: 6770065406 zwany dalej Comarch.

§1

 1. Społeczność COMARCH ERP – forum dyskusyjne dostępne pod adresem www.spolecznosc.comarch.pl, lub w postaci aplikacji mobilnych, administrowane przez Comarch.
 2. Serwis COMARCH ERP Społeczność (Serwis) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.spolecznosc.comarch.pl, administrowany przez Comarch.
 3. Użytkownik Serwisu (Użytkownik) – pełnoletnia osoba fizyczna korzystający z Serwisu, która zaakceptował niniejszy Regulamin.
 4. Post – wiadomość, informacja umieszczona w jednym z wątków Społeczność COMARCH ERP.
 5. Konto Użytkownika (Konto) - konto Użytkownika tworzone w procesie rejestracji w Serwisie.

§2

 1. Społeczność COMARCH ERP składa się z następujących działów:
  • Pytania
  • Pomysły
  • Dla Partnerów – sekcja dostępna wyłącznie dla Autoryzowanych Partnerów Comarch
  • Blog
  W ramach każdego działu można wyróżnić różne wątki tematyczne.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania i korzystania ze świadczonej drogą elektroniczną usługi, polegającej na umożliwieniu korzystania z Serwisu COMARCH ERP Społeczność.
 3. Korzystanie z Serwisu jest wolne od opłat.
 4. W celu skorzystania z Serwisu Użytkownik musi posiadać sprzęt komputerowy lub smartfona z dostępem do Internetu.
 5. Comarch nie jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na każdy z postawionych problemów.
 6. Zadaniem Serwisu COMARCH ERP Społeczność jest przede wszystkim umożliwienie wymiany informacji w zakresie produktów Comarch.
 7. Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczane w Serwisie Posty, a Comarch poprzez moderację dba o zachowanie odpowiedniej kultury komunikacji.
 8. Aktywny udział w Serwisie jest możliwy jedynie po uprzedniej rejestracji.
 9. Każdy Post umieszczony w Serwisie będzie podpisany danymi Użytkownika.
 10. Konto do Serwisu Użytkownik zakłada w procesie rejestracji do serwisu, chyba, że Użytkownik posiada już konto Comarch SSO, które stanowi podstawę logowania do Serwisu.
 11. Zabrania się udostępniania swojego konta innym podmiotom.
 12. Zabrania się korzystania z kont należących do innych podmiotów.
 13. Liczymy na aktywność i wiedzę merytoryczną wszystkich Użytkowników. Dzięki nim Posty zamieszczane w Serwisie COMARCH ERP Społeczność pozwolą na poszerzenie wiedzy związanej z produktami Comarch.
 14. Posty należy dodawać do działów związanych tematycznie z poruszanym problemem, odpowiednich dla danego produktu.
 15. Treść tematu powinna świadczyć o jego zawartości, być sformułowana przejrzyście i bez rażących błędów ortograficznych.
 16. W przypadku zadawania kilku pytań należy umieścić je w osobnych wątkach. Ułatwi to zarówno udzielanie odpowiedzi, jak i wyszukiwanie informacji.
 17. Przed założeniem nowego tematu, prosimy o weryfikację Serwisu w poszukiwaniu odpowiedzi - jest prawdopodobne, że pytanie mogło być już wcześniej poruszane.
 18. Użytkownicy zobowiązują się do nie umieszczania w Serwisie COMARCH ERP Społeczność następujących treści:
  • związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą,
  • stanowiących ofertę, zaproszenie do rokowań, zaproszenie do składania ofert, reklamę lub promocję,
  • stanowiących ogłoszenie o produktach własnych z wyjątkiem informacji o własnych produktach komplementarnych, współpracujących z oprogramowaniem Comarch, jeśli Comarch nie ma podobnych produktów w swojej ofercie, stanowiących informację, promocję lub reklamę produktów konkurencyjnych dla systemów Comarch,
  • naruszających obowiązujące prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje,
  • naruszających prawa osób trzecich,
  • naruszających dobra osobiste,
  • obraźliwe, wulgarne (również w językach obcych) lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich,
  • zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujących do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny,
  • zawierające spam,
  • ujawniających dane osób trzecich bez ich zgody.
 19. W przypadku umieszczenia w/w informacji w Serwisie będą one usuwane bez uprzedzenia. Umieszczanie ww. treści w Serwisie może skutkować czasowym lub trwałym zablokowaniem dostępu do Serwisu.
 20. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w Serwisie odpowiedniej kultury wypowiedzi. Oceny wypowiedzi w sposób jednostronny dokonuje Comarch.
 21. Comarch będzie podejmował starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej.
 22. Comarch nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników w Serwisie.
 23. Comarch jest uprawniony do wprowadzenia w każdym czasie zmian w niniejszym Regulaminie, które będą wchodzić w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie www.spolecznosc.comarch.pl