Profil użytkownika

avatar

Paweł Kowalczyk

7 pkt
 
pracownik comarch
2 Podziękowań
0 0%

0 pytań

0 odpowiedzi

0 0%

0 pomysłów

0 komentarzy

Aktywność

 • Wartościowy użytkownik
 • Wysoko notowany
 • Lider rankingu
 • Aktywny użytkownik
 • Pomysłodawca
 • Uczynny użytkownik
 • Znawca tematu
 • Specjalista kategorii Chmura
 • Specjalista kategori ERP Altum
 • Specjalista kategorii ERP Optima
 • Specjalista kategorii ERP XL
 • Specjalista kategorii ERP XT
 • Specjalista kategorii ERP esklep
 • Specjalista kategorii ERP mobile
 • Specjalista kategorii ERP Produkcja
 • Specjalista kategorii IBARD
 • Specjalista kategorii wszystko.pl
 • Specjalista kategorii ERP Klasyka
 • Specjalista kategorii ERP iKsięgowośc 24
 • Specjalista kategorii ERP Retail
 • Specjalista kategorii Workflow
 • Specjalista kategorii Techniczne
 • Specjalista kategorii Handel
 • Specjalista kategorii Logistyka
 • Specjalista kategorii Księgowość
 • Specjalista kategorii BI
 • Specjalista kategorii Kadry płace

Rankingi

Miejsce W tym
miesiącu
Punktów
Ranking główny 2052 74 7 pkt
W tym miesiącu 74 74 0 pkt
Pytania i odpowiedzi 2270 47 0 pkt
Pomysły i komentarze 819 31 0 pkt
Najbardziej pomocni 112 101 -

O firmie

Wpisy użytkownika

Wraz z wydaniem naszych produktów wersji 2015.0 zmieniono sposób licencjonowania. Za sprawdzanie licencji dla wszystkich produktów Comarch ERP odpowiadała będzie aplikacja Comarch ERP Menadżer Kluczy. Aby uprościć jej instalację i konfigurację została ona dodana jako produkt instalowany za pomocą Comarch ERP Auto Update.


Rysunek 1. Comarch ERP Menadżer Kluczy

Produkt ten zostanie automatycznie dodany na ekran główny w trakcie aktualizacji aplikacji Comarch ERP Auto Update. Aby możliwe było jego zainstalowanie należy przejść do konfiguracji aplikacji, zaznaczyć odpowiedni komponent, a następnie kliknąć konfiguracja.


Rysunek 2. Konfiguracja produktu Comarch ERP Menadżer Kluczy

Następnie należy uzupełnić konfigurację produktu podając adres lokalnego serwera SQL, poprawne dane logowania oraz informacje dotyczące licencji.


Rysunek 3. Konfiguracja Comarch ERP Menadżera Kluczy

Serwer - adres lokalnej instancji serwera MS SQL.
Login - login użytkownika SQL. Użytkownik musi mieć przypisaną rolę sysadmin.
Hasło - hasło użytkownika SQL.
ID klienta - unikalny numer identyfikacyjny przypisywany do każdego klienta Comarch ERP. Numer ten może posiadać maksymalnie 6 cyfr.
PIN - 4 cyfrowy kod powiązany z numerem ID klienta.
Numer klucza - 10 cyfrowy klucz powiązany z zakupionymi licencjami na oprogramowanie Comarch ERP.

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych możliwa będzie instalacja aplikacji z poziomu ekranu głównego Comarch ERP Auto Update. Ponieważ Comarch ERP Menedżer Kluczy może być instalowany tylko jeden raz na jednej maszynie, będzie dostępny jedynie z poziomu profilu głównego (dowiedź się więcej: Profile w Comarch ERP Auto Update).


Rysunek 4. Instalacja Comarch ERP Menadżera Kluczy

Po zakończeniu procesu instalacji Comarch ERP Menadżer Kluczy zostanie uruchomiony, a wpisany wcześniej numer licencji zweryfikowany. Odpowiedni kolor ikony informował będzie o tym czy licencja została poprawnie aktywowana na serwerze.

Kolor czerwony - podane dane dotyczące klucza są niepoprawne lub wystąpił problem z połączeniem.
Kolor zielony - licencja została aktywowana.


Rysunek 5. Uruchomienie Comarch ERP Menadżera Kluczy

Więcej informacji na temat instalacji nowego produktu można znaleźć w dokumencie "Comarch ERP Auto Update - Dokumentacja Użytkownika Systemu".

Najnowsza wersja aplikacji Comarch ERP Auto Update dostarcza użytkownikom zmodyfikowaną wersję funkcji pozwalającej na instalację nowej wersji aplikacji Comarch ERP Altum i Comarch ERP Mobile na oddziałach z poziomu agenta głównego. Wersje wcześniejsze pozwalały na tego typu akcję, jednakże była ona pracochłonna, ponieważ wymagała wywołania akcji na każdym z oddziałów z osobna. Wersja 6.1 wprowadza możliwość wykonania dowolnej akcji dla wszystkich wybranych przez użytkownika oddziałów.

Rysunek 1. Widok struktury agentów podrzędnych

Dzięki dodaniu widocznych na rysunku 1 pól wyboru możliwe jest szybkie zaznaczenie wszystkich komponentów danego produktu dostępnych w sieci (znacznik 1), konkretnych oddziałów (znacznik 2) lub konkretnego produktu na danym oddziale w przypadku, gdy skonfigurowany jest więcej niż jeden produkt (znacznik 3).

Po dokonaniu wyboru użytkownik ma możliwość wykonania jednej z widocznych w menu wstążki akcji:

 • Pobierz,
 • Instaluj,
 • Przywróć,
 • Odinstaluj.

Po zakończeniu akcji dla każdego z oddziałów wyświetlany jest stosowny komunikat z informacją o zakończeniu akcji bądź błędzie.


Należy zwrócić uwagę na to, że o ile akcje instalacji, przywrócenia poprzedniej wersji i dezinstalacji odbywają się niezależnie na wszystkich zaznaczonych oddziałach (mogą być wykonane jednocześnie), o tyle pobieranie jest wykonywane równolegle dla tylu oddziałów, dla ilu zostało to zdefiniowane w konfiguracji (domyślnie dla dwóch). Dodatkowo wysyłanie wersji na kolejne poziomy w poszczególnych gałęziach struktury oddziałów jest od siebie całkowicie niezależne.

W przypadku, gdy użytkownik posiada dokładną wiedzę na temat struktury sieci oraz prędkości łącza pomiędzy poszczególnymi oddziałami może zmodyfikować tę wartość tak, aby zapewnić optymalny czas przesyłania danych.

Poniżej przedstawiono przykładową strukturę oddziałów i prędkość łącza dla nich). Literami U i D oznaczono na rysunku maksymalną dostępną prędkość wysyłania centrali(U - upload) i pobierania oddziałów (D - download).

Maksymalną ilość otwartych połączeń dla agentów podrzędnych (n) powinna wyznaczać następująca zależność pomiędzy prędkością pobierania a wysyłania:

 • w przypadku, gdy każdy z oddziałów posiada takie samo łącze:

 • w przypadku, gdy oddziały posiadają różne prędkości łącza dla dowolnie wybranych n oddziałów:

Przedstawiona zależność oznacza, że w celu optymalnego działania sieci, prędkość wysyłania danych z centrali powinna być większa bądź równa sumie prędkości pobierania danych na oddziałach.

Dla przedstawionego na rysunku 4 przykładu, maksymalna liczba otwartych połączeń dla agentów podrzędnych wynosi 5.

Zachęcamy do korzystania z nowych funkcji Comarch ERP Auto Update!

W wersji 6.2 programu Comarch ERP Auto Update została wprowadzona funkcjonalność weryfikacji poprawności pobranych plików archiwum instalowanych produktów:

 • Comarch ERP Altum/Retail,
 • Comarch ERP Mobile Sprzedaż,
 • Comarch ERP Mobile Magazyn,
 • Comarch ERP Mobile Flota

wraz z akcją ponownego pobierania uszkodzonych plików.

Analiza poprawności odbywa się w momencie walidacji instalacji zarówno z poziomu ekranu głównego, jak i akcji zaawansowanych. W przypadku wykrycia błędu w archiwum instalacja zostaje przerwana. Przykładowy komunikat z informacją o błędzie widoczny jest na Rysunku 1.

Rysunek 1. Komunikat błędu walidacji instalacji podczas instalacji komponentu Comarch ERP Altum - Retail POS.

Wznowienie akcji możliwe jest przy pomocy przycisku "ponów próbę". Po jego kliknięciu użytkownik otrzyma komunikat z pytaniem następującej treści: "Czy chcesz jeszcze raz pobrać uszkodzone pliki archiwum?".

Rysunek 2 Ponowne pobieranie archiwum

Zatwierdzenie komunikatu będzie skutkowało usunięciem uszkodzonych archiwów z dysku, a następnie ponownym ich pobraniem. Po skończonej operacji instalacja komponentów będzie kontynuowana.

W kolejnej wersji programu Comarch ERP Auto Update zostanie dodana weryfikacja archiwów również po akcji pobierania oraz ponowienie operacji z poziomu zakładki "Struktura agentów" w kontekście akcji zdalnych. Dzięki temu Uszkodzona paczka instalacyjna nie zostanie rozpowszechniona do kolejnych agentów podrzędnych.