Profil użytkownika

avatar

Paweł Baryłko

0 pkt
 
użytkownik
0 Podziękowań
0 0%

0 pytań

0 odpowiedzi

0 0%

0 pomysłów

0 komentarzy

Aktywność

 • Wartościowy użytkownik
 • Wysoko notowany
 • Lider rankingu
 • Aktywny użytkownik
 • Pomysłodawca
 • Uczynny użytkownik
 • Znawca tematu
 • Specjalista kategorii Chmura
 • Specjalista kategori ERP Altum
 • Specjalista kategorii ERP Optima
 • Specjalista kategorii ERP XL
 • Specjalista kategorii ERP XT
 • Specjalista kategorii ERP esklep
 • Specjalista kategorii ERP mobile
 • Specjalista kategorii ERP Produkcja
 • Specjalista kategorii IBARD
 • Specjalista kategorii wszystko.pl
 • Specjalista kategorii ERP Klasyka
 • Specjalista kategorii ERP iKsięgowośc 24
 • Specjalista kategorii ERP Retail
 • Specjalista kategorii Workflow
 • Specjalista kategorii Techniczne
 • Specjalista kategorii Handel
 • Specjalista kategorii Logistyka
 • Specjalista kategorii Księgowość
 • Specjalista kategorii BI
 • Specjalista kategorii Kadry płace

Rankingi

Miejsce W tym
miesiącu
Punktów
Ranking główny 2866 106 0 pkt
W tym miesiącu 106 106 0 pkt
Pytania i odpowiedzi 2260 74 0 pkt
Pomysły i komentarze 816 45 0 pkt
Najbardziej pomocni - - -

O firmie

Wpisy użytkownika

Od wersji POS 2015.2 wprowadzony został mechanizm przeciwdziałający zmianie czasu na komputerze, na którym działa POS. Zmiana czasu systemu jest niebezpieczna ze względu na możliwość błędnego zapisu dat na dokumentach wystawianych w programie POS co może prowadzić do późniejszych nieprawidłowości finansowo-księgowych.
Jeżeli czas systemowy na komputerze z zainstalowanym POS ulegnie zmianie podczas działania programu, na ekranie pojawi się komunikat (Rys.1).

Rys.1. Komunikat informujący o zmianie czasu systemowego.
Jeśli czas zostanie przywrócony, po naciśnięciu przycisku "Odśwież" będzie możliwe kontynuowanie pracy. Po naciśnięciu przycisku "Zamknij" program zostanie wyłączony. Do jego uruchomienia niezbędne będzie przywrócenie prawidłowej daty.

Rys.2. Komunikat o nieprawidłowej dacie systemowej podczas logowania do POS.
Jeśli czas zmieni się z jakiegoś powodu na datę wcześniejszą niż podczas wcześniejszej pracy w programie POS, przy próbie zalogowania pojawi się komunikat o konieczności przywrócenia właściwej daty (rys.2). Po przywróceniu właściwej konfiguracji w systemie Windows program uruchomi się i będzie funkcjonował poprawnie.

W Comarch Retail POS 2015.2 wprowadzona została możliwość zmiany adresu kontrahenta na wystawionych dokumentach FS i KIFS.

Przykład

W programie Comarch Retail POS wystawiono dokument FS na kontrahenta "Jan Kowalski" na adres "Zawiła 12/123" (Rys. 1.). Po wystawieniu dokumentu zaszła jednak potrzeba zmiany danych adresowych na tym dokumencie.

Rys. 1. Podgląd faktury sprzedaży w POS

W tym celu operator (będący w grupie posiadającej uprawnienia do aktualizacji danych kontrahenta) z poziomu programu Altum powinien odszukać dokument na liście FS, a następnie przejść do jego edycji i wybrać kartę o nazwie "Kontrahenci" (Rys. 2.).

Rys.2. Edycja faktury sprzedaży w Altum - zakładka ogólne

Na karcie "Kontrahenci" w sekcji "Nabywca" operator powinien wybrać przycisk "Zmień adres" (Rys. 3.).

Rys. 3. Edycja faktury sprzedaży w Altum - zakładka kontrahenci

Na ekranie przed operatorem powinna ukazać się lista adresów przypisanych do kontrahenta, z której operator powinien wybrać odpowiedni adres (Rys. 4.).

Rys. 4. Edycja faktury sprzedaży w Altum - wybór adresu

Po wybraniu adresu, na karcie "Kontrahenci" powinien pojawić się uaktualniony formularz. Operator powinien wybrać przycisk "Zapisz" aby potwierdzić zmianę na dokumencie (Rys. 5.).

Rys. 5. Edycja faktury sprzedaży w Altum - zapis formularza ze zmianami

Zmiana adresu na dokumencie FS widoczna będzie na podglądzie dokumentu w Comarch Retail POS (Rys. 6.)

Rys. 6. Podgląd faktury sprzedaży w POS

W Comarch Retail POS 2015.1 udostępniona została nowa funkcjonalność umożliwiająca filtrowanie list artykułów, tak aby wyświetlane były wyłącznie artykuły dostępne w magazynie. Funkcjonalność może być użyteczna zarówno przy sprzedaży z brakami jak i bez sprzedaży z brakami, kiedy nie jest pożądane aby można było wybrać artykuł z listy artykułów o stanie zerowym.
Dodany filtr można skonfigurować dla każdego stanowiska POS osobno z poziomu centrum, do którego to stanowisko jest podłączone. Aby skorzystać z filtra należy podczas konfiguracji centrum edytować punkt sprzedaży i na zakładce "Parametry" zaznaczyć parametr "Wyświetlanie tylko dostępnych" (Rys. 1.).

Rys. 1. Konfiguracja filtra "Wyświetlanie tylko dostępnych"

Po zaznaczeniu parametru "Wyświetlanie tylko dostępnych" na stanowisku POS zostanie aktywowany filtr na listach artykułów wywoływanych z poziomu:

 • paragonów
 • faktur
 • dokumentów wymiany

Uwaga 1: nie są filtrowane listy artykułów wywoływane z innych miejsc w programie Retail POS.
Uwaga 2: niewyświetlanie na listach artykułów ze stanami zerowymi nie oznacza, że nie można ich sprzedać . Ich sprzedaż możliwa jest po skonfigurowaniu w systemie sprzedaży z brakami.

Przykład

Zaznaczono na stanowisku parametr "Wyświetlanie tylko dostępnych", sprzedaż z brakami jest aktywna.
Sprzedawca chce sprzedać artykuł o nazwie "pasek1", sprawdza jego ilość na liście artykułów wywołanej z menu głównego (zaznaczono na Rys.2). Artykuł ma stan zerowy - jest wyświetlony na liście.

Rys. 2. Lista artykułów wywołana z menu głównego


Kiedy stan artykułu jest równy zero, na liście artykułów wywołanej z poziomu dokumentu handlowego nie jest on wyświetlany (Rys.3.).

Rys. 3. Lista artykułów wywołana z poziomu dokumentu handlowego (Paragon)


Jeśli jednak sprzedawca chciałby sprzedać artykuł "pasek1", z poziomu dokumentu handlowego może wpisać (lub zeskanować skanerem kodów) w pole "kod" kod artykułu (Rys.4.). Artykuł pomimo jego niewyświetlania na liście zostanie dodany do dokumentu, a zatem będzie mógł być sprzedany.

Rys.4. Dodawanie artykułu na dokument handlowy za pomocą kodu.

W Retail POS pojawiła się nowa funkcjonalność - obsługa zestawów. Zestaw w systemie jest rozumiany jako typ: komplet z wyszczególnieniem poszczególnych elementów, które pobierane są na dokument po wprowadzeniu jego kodu na dokument handlowy. Dzięki temu można sprzedawać kilka artykułów na raz, wprowadzając jeden kod zestawu, przy czym na dokument handlowy dodawane są wszystkie jego elementy.

Przykład
Aby rozpocząć pracę z zestawami należy najpierw zdefiniować zestaw należy w Comarch Altum dodać artykuł o typie "Komplet" z parametrem "Pobieraj składniki na dokument" (Rys. 1) . Po zaznaczeniu wymienionego parametru pojawia się na poniżej niego nowy formularz o nazwie "Modyfikacja pojedynczego elementu na dokumentach". Zaznaczenie przy danym typie dokumentu zezwalaj/blokuj zezwoli lub zablokuje możliwość zmiany parametrów elementu zestawu dodanego na dokument danego typu.

Rys. 1. Karta artykułu typu "Komplet".

Kolejnym krokiem przy definiowaniu zestawu jest dodanie jego elementów, aby to zrobić należy przejść na zakładkę "Elementy" na karcie artykułu i zdefiniować kody, ilości oraz jednostki elementów (Rys. 2).

Rys. 2. Definiowanie elementów zestawu.

W Retail POS na liście artykułów po wybraniu podglądu dodanego zestawu pojawi się nowa sekcja "Elementy/Cennik" w tabeli wyszczególnione są elementy zestawu (Rys. 3.).

Rys. 3. Podgląd zestawu w Retail POS.

Dodatkowo możliwe jest wyróżnienie elementów zestawów na dokumentach poprzez ich pokolorowanie, aby to zrobić należy w ogólnej konfiguracji przejść na zakładkę Handlowe i zaznaczyć parametr "Oznacz kolorem elementy kompletu na dokumentach" oraz wybrać odpowiedni kolor (Rys. 4).

Rys.4. Konfiguracja koloru dla elementów zestawu.

W Retail POS po dodaniu artykułu na dokument handlowy elementy zestawu zostaną wyróżnione wybranym kolorem (Rys. 5.). Dodatkowo możliwe jest pokazanie dodatkowej kolumny o nazwie "Komplet", która zawiera informację do którego kompletu należy dany artykuł.

Rys. 5. Elementy zestawu wyróżnione kolorem.

W najnowszej wersji programu wprowadzono możliwość blokowania otwierania wielu okien w POS. W Comarch ERP Retail 6.3 pojawiły się dwa nowe parametry konfiguracyjne dostępne po wejściu na zakładkę Stanowiska POS w danym centrum struktury firmy (Rys.1). Zaznaczenie lub odznaczenie parametrów będzie obowiązywać na stanowiskach POS podłączonych do tego centrum po skorzystaniu z opcji Aktualizuj wszystko lub restarcie aplikacji.

Rysunek 1. Parametry konfiguracyjne na karcie Stanowiska POS

Pierwszy parametr - Blokada otwarcia wielu okien głównych (1) odpowiada za uniemożliwienie wielokrotnego wywołania okien z menu głównego POS: Lista dokumentów handlowych, Artykuły, Kontrahenci, Kasa, Reklamacje, Rozliczenia, Raporty, Zamówienia wewnętrzne i Konfiguracja. Przykładowo, kiedy operator podejmie dwukrotną próbę otwarcia formatki Lista dokumentów handlowych - lista dokumentów zostanie odświeżona. Wyżej wymieniony parametr nie obsługuje przycisku Dokument handlowy.
Parametr Blokada otwarcia wielu dokumentów handlowych (2) odbiera operatorowi możliwość otworzenia więcej niż jednej formatki dokumentu handlowego. Kiedy operator podejmie próbę otworzenia nowej formatki dokumentu handlowego zostanie przeniesiony na już otwartą. Obsługa otwierania okien dokumentu handlowego z włączonym parametrem jest identyczna z obsługą otwierania okien w trybie fiskalizacji online.