Profil użytkownika

avatar

Magdalena Soswa

0 pkt
 
pracownik comarch
1 Podziękowań
0 0%

0 pytań

0 odpowiedzi

0 0%

0 pomysłów

0 komentarzy

Aktywność

 • Wartościowy użytkownik
 • Wysoko notowany
 • Lider rankingu
 • Aktywny użytkownik
 • Pomysłodawca
 • Uczynny użytkownik
 • Znawca tematu
 • Specjalista kategorii Chmura
 • Specjalista kategori ERP Altum
 • Specjalista kategorii ERP Optima
 • Specjalista kategorii ERP XL
 • Specjalista kategorii ERP XT
 • Specjalista kategorii ERP esklep
 • Specjalista kategorii ERP mobile
 • Specjalista kategorii ERP Produkcja
 • Specjalista kategorii IBARD
 • Specjalista kategorii wszystko.pl
 • Specjalista kategorii ERP Klasyka
 • Specjalista kategorii ERP iKsięgowośc 24
 • Specjalista kategorii ERP Retail
 • Specjalista kategorii Workflow
 • Specjalista kategorii Techniczne
 • Specjalista kategorii Handel
 • Specjalista kategorii Logistyka
 • Specjalista kategorii Księgowość
 • Specjalista kategorii BI
 • Specjalista kategorii Kadry płace

Rankingi

Miejsce W tym
miesiącu
Punktów
Ranking główny 2866 106 0 pkt
W tym miesiącu 106 106 0 pkt
Pytania i odpowiedzi 2260 74 0 pkt
Pomysły i komentarze 816 45 0 pkt
Najbardziej pomocni 143 131 -

O firmie

Aktywność w tematach

Wpisy użytkownika

Wraz z wersją 2015.5 została udostępniona możliwość wprowadzania zmian na zatwierdzonych dokumentach dotyczących danych kontrahenta i jego adresu. Możliwość takiej edycji będzie uzależniona od uprawnień operatora. Edycja dostępna będzie zarówno na centrali jak i oddziale Retail.

Nowe uprawnienie będzie dostępne po wybraniu Konfiguracja/Struktura firmy/Grupy operatorów. Podnosząc do edycji wybraną grupę operatorów na zakładce Inne uprawnienia znajdziemy pozycję "Aktualizacja danych kontrahenta na zatwierdzonych dokumentach"(Rys. 1). Po jej zaznaczeniu będziemy mogli korzystać z opisanej funkcjonalności. Edycja tego parametru jest możliwa tylko na centrali, a jego ustawienie zostanie przesłane do oddziału.

Rys. 1. Uprawnienie "Aktualizacja danych kontrahenta na zatwierdzonych dokumentach" dla grupy operatorów

Zmiany będą dostępne na dokumentach sprzedażowych, zakupowych, magazynowych oraz ich korektach (również korektach ręcznych). Przykładowo, edytując fakturę sprzedaży będziemy mogli zmienić dane adresowe na zakładce Kontrahenci poprzez wybór przycisku Zmień adres (1). Z tego poziomu będziemy mogli wybrać dowolny adres z listy lub dodać nowy adres (2). Po zapisaniu dokumentu zmiany zostaną zapamiętane (3).

Rys. 2. Zmiana danych adresowych kontrahenta na zatwierdzonym dokumencie

Zaktualizowanie danych kontrahenta na zatwierdzonym dokumencie wystawionym na oddziale Retail:

 • będzie możliwe do momentu przesłania dokumentu do centrali, potem przycisk będzie wyszarzany i ta możliwość zostanie zablokowana
 • dokumenty po synchronizacji będą mogły być modyfikowane na centrali. Aktualizacja nie będzie dostępna tylko dla dokumentów, które będą w stanie zaksięgowanym, zafiskalizowanym/zaksięgowanym, wydrukowanym/zaksięgowanym
 • zmiany wprowadzone na centrali dla kontrahenta na zatwierdzonych dokumentach będą przesyłane ponownie do oddziału

Aktualizacja danych kontrahenta będzie działała inaczej dla dokumentu zamówienia sprzedaży. Możliwość modyfikacji będzie miało centrum, do którego należy magazyn wybrany na ZS (wartość w polu Magazyn). Jeżeli wybierzemy magazyn odległy to dopiero po synchronizacji dokumentu będzie weryfikowane, które centrum może dokonywać zmian.

Wyjątkiem są tu również dokumenty reklamacji. Możliwość modyfikacji będzie miało centrum, które obsługuje reklamację. Jeżeli zostanie ona przekazana do innego centrum, to po synchronizacji tylko nowe centrum będzie mogło dokonywać aktualizacji danych kontrahenta.

Za pomocą dokumentów ZSD (Zestawienie Sprzedaży Detalicznej) i KSD (Korekty Sprzedaży Detalicznej) mamy możliwość przedstawienia łącznej sprzedaży detalicznej, na którą składają się paragony i korekty wystawione w określonym czasie. Od wersji 2015.2 do powyższych zestawień będziemy mogli dodawać tylko paragony i ich korekty wystawione w obrębie tej samej firmy. Została także dodana możliwość skonfigurowania automatycznego tworzenia się dokumentów ZSD i KSD osobno dla każdego centrum.

Do dokumentów ZSD/KSD możemy dodać pozycje ręcznie (wybór z listy) lub automatycznie poprzez przycisk Dodaj automatycznie. W każdej z tych opcji będziemy mogli dodać paragony i korekty z różnych centrów w ramach tej samej firmy. Dodatkowo będzie weryfikowany Właściciel dokumentu ZSD i KSD, co oznacza, że będziemy mogli dodać tylko te pozycje, których właścicielem jest dane centrum lub centrum podrzędne w obrębie jednej firmy. Do ZSD możemy dodawać paragony zatwierdzone i zafiskalizowane, których data wystawienia zawiera się w zakresie dat w nagłówku dokumentu oraz które nie są powiązane z innym ZSD, analogicznie dla KSD.

Przykład:

W przedstawionej strukturze firmy (Rys. 1) wystawiamy ZSD/KSD z właścicielem:

 • C1_A - będziemy mogli dodać tylko paragony i korekty pochodzące z C1_A oraz BO1_A (zaznaczone kolorem zielonym)
 • Firma B - będziemy mogli dodać tylko paragony i korekty pochodzące z "Firmy B" z C2_B oraz BO1_B (zaznaczone kolorem niebieskim)
 • Firma - będziemy mogli dodać tylko paragony i korekty pochodzące z "Firmy" z C1_A , BO1_A, C2_A oraz BO2_A (zaznaczone kolorem czerwonym)

Rys. 1. Struktura firmy

Od tej wersji mamy możliwość również włączenia opcji automatycznego generowania ZSD/KSD dla konkretnego centrum. Wybieramy Konfiguracja/Struktura firmy, otwieramy do edycji wybrane centrum, przechodzimy na zakładkę Dokumenty i z listy wybieramy typ dokumentu ZSD/KSD. Na danym typie dokumentu będziemy mieli pozycję Automatyczne generowanie dokumentu z opcjami do wyboru: Brak/Dla każdego dokumentu/Codziennie/Co miesiąc (Rys. 2).

Rys. 2. Typ dokumentu ZSD z opcją automatycznego generowania dokumentu

Gdy któraś z opcji generowania jest wybrana, wtedy podczas zatwierdzania paragonu lub korekty, będzie weryfikowane czy istnieje ZSD/KSD z odpowiednim właścicielem, zakresem dat i określoną serią, aby mogła ta pozycja zostać do niego dodana. Jeżeli nie, odpowiedni dokument ZSD/KSD zostanie stworzony. Jeżeli pod centralą Retail będą stanowiska POS, to dla dokumentów z każdego z nich będą tworzone osobne ZSD/KSD. Gdy na typie dokumentu ZSD/KSD jest ustawiona opcja 'Dla każdego dokumentu', to niezależnie od serii każdy paragon dostaje swoje ZSD/KSD.

Wraz z wersją 2015.0 została udostępniona nowa funkcjonalność dotycząca możliwości obsługi kategorii zamiast typu na karcie artykułu. Pozwala ona na kategoryzowanie, opisywanie artykułów za pomocą dodatkowych wartości ze słownika. Gdy chcemy zamiast standardowych typów Towar, Usługa, Komplet opisać artykuł na przykład kategorią Promocja.

Aby móc skorzystać z kategorii artykułów musimy aktywować je w odpowiednim słowniku. Wybieramy Konfiguracja/Słowniki uniwersalne/Ogólne/Kategorie artykułów (Rys. 1). Znajdują się tu trzy predefiniowane kategorie domyślnie dezaktywowane, które możemy aktywować lub dodać własne oraz wybrać, która z nich ma być domyślna. Dodane wartości możemy usuwać do momentu użycia w systemie lub przesłania do oddziału. Po tych czynnościach zostaje również zablokowana możliwość zmiany wartości w kolumnie Typ. Zmiany w słownikach można dokonywać tylko na centrali Retail, po stronie oddziału wszystkie opcje są zablokowane, wszelkie modyfikacje powinny być przesyłane z centrali do oddziału Retail. Tylko te pozycje, które aktywujemy będą dostępne do wyboru na karcie artykułu w polu Kategoria.

Rys. 1. Słownik uniwersalny Kategorie artykułów

W związku z funkcjonalnością kategorii artykułów pojawił się nowy parametr "Obsługa kategorii zamiast typu na karcie artykułu" dostępny z poziomu Konfiguracja/Handel (Rys. 2). Parametr jest domyślnie odznaczony na bazach wykreowanych w języku polskim i możliwy do zmiany tylko po stronie centrali Retail. Parametr ten zostanie zablokowany w systemie po pierwszej zmianie i zapisie ustawień konfiguracji.

Rys. 2. Parametr "Obsługa kategorii zamiast typu na karcie artykułu" w konfiguracji systemu

Gdy parametr jest odznaczony na karcie artykułu będziemy mogli wybrać wartość zarówno w polu Typ jak i Kategoria (1), w tym przypadku tylko pole Typ jest obligatoryjne. Natomiast po zaznaczeniu tego parametru w konfiguracji na karcie artykułu pozostanie tylko pole Kategoria (2), które nie może mieć wartości pustej.

Rys. 3. Widok karty artykuły przy odznaczonym (1) i zaznaczonym (2) parametrze "Obsługa kategorii zamiast typu na karcie artykułu" w konfiguracji systemu

Gdy parametr "Obsługa kategorii zamiast typu na karcie artykułu" jest odznaczony:

 • możemy dezaktywować kategorie artykułów w słownikach uniwersalnych, zmiany zostaną przesłane do oddziału Retail
 • możemy zmienić wartość w polu Kategoria na karcie artykułu i zapisać, wtedy aktualizacja prześle się do oddziału Retail
 • zmiana samej kategorii na grupie artykułów umożliwia aktualizację wzorców i elementów w grupie, natomiast przy zmianie pola Kategoria i Typ nie będzie się wykonywać aktualizacja elementów w grupie

Gdy parametr "Obsługa kategorii zamiast typu na karcie artykułu" jest zaznaczony:

 • automatycznie zostaną aktywowane predefiniowane wartości w słowniku uniwersalnym "Kategorie artykułów" i aktualizacja przesłana do oddziału Retail
 • nie możemy dezaktywować kategorii artykułów w słownikach uniwersalnych
 • nie będzie możliwa zmiana kategorii na karcie artykułu, pole to po synchronizacji z oddziałem Retail będzie zablokowane do zmiany
 • nie będzie się wykonywać aktualizacja wzorców grup artykułów i elementów w grupie

Funkcjonalność artykułów powiązanych pozwala nam na zdefiniowanie powiązań między artykułami, dzięki czemu przy sprzedaży jednego z nich będą sugerowane do sprzedaży połączone z nim artykuły. Od wersji Comarch Retail 2015.0 możemy w prosty sposób zdefiniować w naszym systemie właśnie takie zależności pomiędzy towarami.

Przykład:

W systemie mamy grupę artykułów z branży obuwniczej i chcielibyśmy, aby przy zakupie butów system podpowiadał nam do sprzedaży akcesoria do butów.

Aby zdefiniować takie powiązanie wybieramy Sprzedaż/Artykuły powiązane. Na tej zakładce znajduje się lista zdefiniowanych artykułów powiązanych w naszym systemie. Na wstążce znajduje się opcja dodawania, usuwania lub importu takich powiązań z pliku lub modułu Business Intelligence (BI). Klikamy przycisk Dodaj, pojawia się okno tworzenia nowego powiązania, klikamy przycisk Artykuł (1) i z wyświetlonej listy artykułów wybieramy buty. Następnie klikamy w Artykuł powiązany (2) i wybieramy torebkę. Na końcu możemy ustalić rodzaj powiązania tych artykułów z rozwijanej listy (3), wybieramy Sugerowany do sprzedaży.

Rys. 1. Tworzenie nowego powiązania artykułów

Opcje możliwe do wyświetlenia na rozwijanej liście rodzajów powiązań możemy zdefiniować wybierając Konfiguracja/Słowniki uniwersalne/Ogólne/Rodzaje powiązań artykułów. Predefiniowane są tam dwie wartości.

Po zapisaniu utworzone powiązanie pojawi się na liście i możemy je w każdej chwili zmodyfikować lub usunąć.

Takie powiązanie możemy utworzyć także wybierając artykuł buty z listy artykułów. Otwieramy go do edycji, przechodzimy na zakładkę Artykuły powiązane, gdzie w podobny sposób możemy dodawać, modyfikować lub usuwać artykuły powiązane. Wszystkie wykonane tu operacje będą również widoczne na liście artykułów powiązanych.

Rys. 2. Artykuły powiązane na karcie artykułu

Istnieje również możliwość dodawania artykułów powiązanych z poziomu listy artykułów, gdzie jesteśmy w stanie wykonać taką operację dla wielu artykułów naraz. Wybieramy Główne/Artykuły, po wyświetleniu listy artykułów na Wstążce będzie widoczna sekcja dla artykułów powiązanych - dodawanie, kopiowanie, import i usuwanie powiązań między towarami. Wybieramy artykuł i mamy możliwość kliknąć:

 • Dodaj (1), z listy wybrać dowolną liczbę artykułów, które chcemy powiązać oraz na koniec ustalić rodzaj powiązania dla nich
 • Kopiuj z artykułu (2), następnie z listy wybrać artykuł, z którego karty chcemy skopiować artykuły powiązane
 • Usuń (3), następnie z listy możemy wybrać dowolną liczbę artykułów, dla których chcemy usunąć artykuły powiązane

Wszystkie operacje wykonane z tego poziomu będą również widoczne na liście artykułów powiązanych.

Rys. 3. Operacje seryjne dla artykułów powiązanych

Obsługa artykułów powiązanych na dokumentach sprzedaży

Stworzone powiązania między artykułami możemy wykorzystać na dokumentach OS, ZS, WZ, PAR, FS. Dodajemy wybrany dokument, dodajemy na niego artykuł, a następnie klikamy Artykuły powiązane (1). W otworzonym oknie mamy widoczne wszystkie artykuły powiązane zdefiniowane dla tego artykułu. Aby je dodać do dokumentu wpisujemy ilość w kolumnie Sprzedaj (2) i klikamy Dodaj.

Rys. 4. Artykuły powiązane na dokumentach sprzedażowych

Artykuły powiązane w Comarch Retail:

 • możemy zdefiniować również na wzorcu grupy artykułów - przy dodawaniu nowego artykułu do tej grupy automatycznie na karcie artykułu zostaną dodane te artykuły powiązane
 • powiązania mogą być tworzone w obie strony (buty - torebka oraz torebka - buty), ale muszą być unikalne (nie można utworzyć powiązania buty - buty)
 • na oddziale Retail zablokowane jest dodawanie, modyfikacja oraz usuwanie artykułów powiązanych z każdego poziomu, wszystkie te operacje dostępne są tylko na centrali Retail, a każda zmiana dla artykułów i wzorców artykułów jest przesyłana do oddziału Retail
 • zarówno na centrali jaki i oddziale Retail możemy dodawać artykuły powiązane na wymienione wcześniej dokumenty sprzedażowe
 • zdefiniowane artykuły powiązane będą dostępne również w Comarch Retail POS

Wraz z wersją 2015.0 została dodana możliwość oznaczania atrybutów jako wielofirmowe, dzięki czemu możemy ustalać dla nich inną wartość w każdej z firm. Dla takich atrybutów dodanych do obiektów będzie wyświetlała się wartość w kontekście firmy do jakiej zalogowany jest użytkownik.

Aby dodać atrybut wielofirmowy wybieramy Konfiguracja/Atrybuty i klikamy Dodaj. W otwartym oknie dodawania nowego atrybutu w sekcji Parametry znajduje się pole Wielofirmowy (Rys. 1). Możemy je zaznaczyć dla atrybutu każdego typu i formatu danych oraz w połączeniu z każdym innym parametrem oprócz parametru Analityczny oraz oprócz konfiguracji atrybut typu Lista-format Zapytanie SQL-niezmaterializowany.

Rys. 1. Parametr Wielofirmowy na karcie atrybutu

Po zapisie dla takiego atrybutu wielofirmowego na liście będą widoczne trzy panele: struktura firmy, lista atrybutów oraz lista wartości dla atrybutów. Jeżeli będziemy zalogowani do firmy głównej to w pierwszym panelu będą widoczne wszystkie firmy zdefiniowane w systemie. W przypadku, gdy atrybut nie będzie miał zaznaczonego parametru Wielofirmowy będą widoczne tylko dwa ostatnie panele.

Możemy w trybie Edit in Place wpisać domyślną wartość dla atrybutu bezpośrednio z listy atrybutów. Taką operację możemy wykonywać wyłącznie na centrali Retail, na oddziale jest ona zablokowana. Dodatkowo jeżeli jesteśmy zalogowani do firmy głównej, zaznaczając atrybut wielofirmowy będziemy mogli wpisać dla niego różne wartości w zależności od firmy jaką wybierzemy w pierwszym panelu (Rys. 2).

Rys. 2. Widok różnych wartości dla atrybutu wielofirmowego "Kolory" w zależności od wybranej firmy

Atrybut wielofirmowy możemy dodać dla każdego obiektu np. dla artykułu. Jeżeli jesteśmy zalogowani do firmy głównej to po wybraniu artykułu z atrybutem wielofirmowym będziemy mogli na karcie artykułu na zakładce Atrybuty zobaczyć wartości tego atrybutu w każdej z firm po kliknięciu plusa obok jego nazwy (Rys. 3). Jeżeli nie jesteśmy w firmie głównej będzie wyświetlała się wartość w zależności od firmy, do której jesteśmy zalogowani.

Rys. 3. Widok atrybutu wielofirmowego i jego wartości w każdej z firm na karcie artykułu z poziomu firmy głównej

 • Parametr Wielofirmowy na karcie atrybutu jest możliwy do zmiany tylko na centrali Retail, na oddziale Retail jest ta operacja zablokowana. Na oddziale Retail nie możemy również definiować nowych atrybutów. Parametru nie możemy odznaczyć jeżeli atrybut zostanie dodany na jakimś obiekcie lub gdy zostanie przesłany do oddziału Retail.

 • Usunąć atrybut wielofirmowy możemy, gdy ma tylko wartość w firmie do której jesteśmy zalogowani. Jeżeli ma on wartości w wielu firmach to możemy to zrobić tylko z poziomu firmy głównej, w pozostałych centrach usuwanie będzie zablokowane. Atrybutu nie będziemy mogli również usunąć, gdy zostanie przesyłany do oddziału Retail.

 • Atrybuty wielofirmowe do obiektów możemy dowolnie dodawać, modyfikować i usuwać na centrali Retail. Natomiast na oddziale Retail możemy dodawać atrybuty wielofirmowe, ale ich usuwanie jest możliwe tylko dla atrybutów tu dodanych i do momentu synchronizacji ich do centrali.